Klimator

Klimator

Klimator förutser vägväder med mycket hög precision. Bolaget är ett mjukvarubolag, världsledande inom tillämpad vägklimatologi. Bolagets patenterade teknologi kan med hög noggrannhet göra prognoser om vägväder längs hela vägnät. Teknologin baseras på över 30 års forskning vid Göteborgs universitet.

Bolagets vägväderprognoser gör det möjligt för vintervägsindustrin att fatta kritiska beslut om när, var och hur åtgärder för snöröjning och halkbekämpning ska genomföras. Klimator har under senare år även mottagit ett stort intresse från fordonsindustrin som söker lösningar på hur självkörande funktioner ska kunna användas under vinterförhållanden.

Klimators vision är att bidra till säkrare vägar och öka tillgängligheten av självkörande funktioner.

Innovationer

Bolaget har två innovationer: dataplattformen Road Condition Data och sensorteknologin Ahead. Dataplattformen tar in information från ett flertal olika datakällor, tar hänsyn till en vägs specifika karaktärsdrag, och modellerar fram en prognos över vägvädret i realtid (nowcast) och upp till 72 timmar fram i tiden. Plattformen kan med mycket hög precision förutspå vägväder med en upplösning ned på fem meter och en uppdateringsfrekvens om fem minuter, vilket ingen annan aktör kan uppnå idag.

Bolagets sensorteknologi Ahead är en kombination av en lasersensor, kamera och mjukvara. Ahead kan i realtid avgöra framförvarande vägs förhållanden och varna föraren och fordonet om farliga vägpartier samt vidta automatiska åtgärder.

Affärsområden

Klimator var under femton år ett forsknings- och konsultbolag inom tillämpad vägklimatologi och har under de senaste åren genomgått en förändring mot att bli ett mjukvarubolag. Sedan 2014 har bolaget utvecklat en mjukvara, Road Status Information – RSI, som används som beslutsstöd inom vinterväghållning. Med RSI får vinterentreprenörer ett kraftfullt verktyg för att fatta kritiska beslut om när åtgärder behöver vidtas, vad som ska göras och hur mycket salt/sand som bör användas. RSI kan medföra betydande kostnadsbesparingar för en bransch som bara i Sverige omsätter cirka två miljarder SEK årligen. RSI bidrar till en mer optimerad vinterväghållning och reducerar överdriven saltning vilket mildrar saltets skadliga effekter på miljön. RSI används idag i flera länder i Europa.

Bolaget har under de senaste åren mottagit ett stort intresse från fordonsindustrin som söker svar på ett tekniskt problem för hur självkörande funktioner ska kunna användas även under vinterförhållanden. Klimator har framgångsrikt genomfört ett flertal förutvecklingsprojekt med en handfull globala fordonstillverkare i Europa och Asien. Bolaget för nu dialoger med en europeisk fordonstillverkare om att implementera Klimators teknologi i en modellserie i premiumsegmentet.

 

 

 

Klimator noterades på Spotlight Stock Market den 23 oktober 2020 under tickern ”KLIMAT”.

Ansvarig rådgivare

Roger Lundin
+46 (0) 725-86 22 22
roger.lundin@inwestcorp.se

Håll dig uppdaterad: