Klimator

Om Klimator

PÅGÅENDE │ IPO

Klimator förutser vägväder med mycket hög precision. Bolaget är ett mjukvarubolag, världsledande inom tillämpad vägklimatologi. Bolagets patenterade teknologi kan med hög noggrannhet göra prognoser om vägväder längs hela vägnät. Teknologin baseras på över 30 års forskning vid Göteborgs universitet.

Bolagets vägväderprognoser gör det möjligt för vintervägsindustrin att fatta kritiska beslut om när, var och hur åtgärder för snöröjning och halkbekämpning ska genomföras. Klimator har under senare år även mottagit ett stort intresse från fordonsindustrin som söker lösningar på hur självkörande funktioner ska kunna användas under vinterförhållanden.

Klimators vision är att bidra till säkrare vägar och öka tillgängligheten av självkörande funktioner.

Klimator har anlitat InWest som rådgivare inför börsnotering på Spotlight Stock Market.

 

 

Innovationer:

Bolaget har två innovationer: dataplattformen Road Condition Data och sensorteknologin Ahead. Dataplattformen tar in information från ett flertal olika datakällor, tar hänsyn till en vägs specifika karaktärsdrag, och modellerar fram en prognos över vägvädret i realtid (nowcast) och upp till 72 timmar fram i tiden. Plattformen kan med mycket hög precision förutspå vägväder med en upplösning ned på fem meter och en uppdateringsfrekvens om fem minuter, vilket ingen annan aktör kan uppnå idag.

Bolagets sensorteknologi Ahead är en kombination av en lasersensor, kamera och mjukvara. Ahead kan i realtid avgöra framförvarande vägs förhållanden och varna föraren och fordonet om farliga vägpartier samt vidta automatiska åtgärder.

Affärsområden:

Klimator var under femton år ett forsknings- och konsultbolag inom tillämpad vägklimatologi och har under de senaste åren genomgått en förändring mot att bli ett mjukvarubolag. Sedan 2014 har bolaget utvecklat en mjukvara, Road Status Information – RSI, som används som beslutsstöd inom vinterväghållning. Med RSI får vinterentreprenörer ett kraftfullt verktyg för att fatta kritiska beslut om när åtgärder behöver vidtas, vad som ska göras och hur mycket salt/sand som bör användas. RSI kan medföra betydande kostnadsbesparingar för en bransch som bara i Sverige omsätter cirka två miljarder SEK årligen. RSI bidrar till en mer optimerad vinterväghållning och reducerar överdriven saltning vilket mildrar saltets skadliga effekter på miljön. RSI används idag i flera länder i Europa.

Bolaget har under de senaste åren mottagit ett stort intresse från fordonsindustrin som söker svar på ett tekniskt problem för hur självkörande funktioner ska kunna användas även under vinterförhållanden. Klimator har framgångsrikt genomfört ett flertal förutvecklingsprojekt med en handfull globala fordonstillverkare i Europa och Asien. Bolaget för nu dialoger med en europeisk fordonstillverkare om att implementera Klimators teknologi i en modellserie i premiumsegmentet.

IPO 2020

PÅGÅENDE │ IPO

Bakgrund och motiv till IPO

Klimator har på senare år fått mycket uppmärksamhet för sin teknologi och flera gånger tvingats avböja projekt på grund av resursbrist. Bolaget genomför nu en kapitalisering i samband med en notering på Spotlight Stock Market för att bättre ta tillvara på det momentum som bolaget befinner sig i.

Bolagets målsättning är att till 2027 täcka en stor del av världens länder som har vinterväder samt att ingå licensbaserade affärer med såväl vinterentreprenörer och globala fordonstillverkare. Bolagets finansiella målsättning till 2027 är att nå en omsättning om minst 300 MSEK med en EBIT-marginal om minst 50 procent.

Fem skäl att investera i Klimator

I. Unik patenterad teknologi för prognos av vägväder
Klimator har med utgångspunkt från forskning från 1980-talet utvecklat en teknologi som gör det möjligt att med mycket hög precision göra prognoser över vägväder. Teknologin är patenterad i Europa och USA. Bolaget har erhållit mer än 80 MSEK i forsknings- och utvecklingsstöd från bland annat EU, Trafikverket och Vinnova, och som har gått till utveckling av Klimators klimatmodell som är grunden för att kunna göra vägväderprognoser.

II. Stor efterfrågan på Klimators vägväderdata
Klimator har historiskt sett inte behöva göra nämnvärda försäljningsinsatser men ändå tvingats tacka nej till flera samarbetsförfrågningar. De flesta av bolagets projekt har kommit in via referenser. Med föreliggande kapitalisering avser bolaget att intensifiera marknadsbearbetningen.

III. Bevisad kundnytta
Bolagets teknologi har visat sig ha stora fördelar för bolagets målgrupper: vinterentreprenörer och fordonstillverkare. Med hjälp av Klimators vägväderprognoser kan vinterentreprenörer genomföra en mer effektiv vinterväghållning och fordonstillverkare kan utveckla smartare säkerhetsfunktioner och öka nyttjandegraden av självkörande teknologi. Sammantaget bidrar Klimator till att göra det säkrare för människor att röra sig på vägarna.

IV. Hög skalbarhet till höga marginaler
Klimators affärsmodell är att sälja vägväderdata vilken genereras automatiskt i bolagets plattform. Bolaget har en initial investering i tid och kapital för att täcka upp ett nytt geografiskt område i plattformen. Därefter genereras data automatiskt och levereras genom webbgränssnitt eller API till kunden. En ny kund har marginellt behov av utbildning och anpassning vilket innebär låga särkostnader för att ta in en ny kund. Dagens bruttomarginal på vägväderdata ligger på mellan 80-90 procent och bolagets långsiktiga målsättning är att nå en bruttomarginal om cirka 95 procent. Bolagets plattform täcker hittills cirka två procent av det globala vägnätet och den potentiella målmarknaden, regioner med tidvis vinterväglag, utgör cirka en tredjedel av det globala vägnätet. Det finns därmed en stor marknad att bearbeta.

V. Erfaret team inom området
Klimator har lång erfarenhet av tillämpad vägklimatologi och grundarna är välkända inom branschen, bland annat genom engagemang i olika intresseorganisationer. Grundarna har undervisat i ämnet vid Göteborgs universitet i decennier och skrivit kurslitteratur inom området. Såvitt bolaget känner till finns det idag totalt 17 personer med doktorsgrad inom tillämpad vägklimatologi i världen, varav fyra arbetar på Klimator.

 

Användning av emissionslikvid

Vid full teckning av Erbjudandet kommer Klimator tillföras 21,25 MSEK före emissionskostnader, vilka uppskattas till cirka 2 MSEK. Nettolikviden om högst 19,25 MSEK är tänkt att användas enligt följande:

-Cirka 30 procent kommer att gå till att utveckla nya geografiska marknader. Bolaget behöver göra initiala investeringar för att Bolagets dataplattform ska täcka nya  geografiska områden som Bolaget därefter kan erbjuda tjänster inom.

-Cirka 20 procent kommer gå till att förstärka Bolagets säljresurser i syfte att nå fler affärer.

-Cirka 15 procent kommer gå till marknadsföringsinsatser i form av varumärkesprofilering, deltagande på mässor, etablering av återförsäljare och samarbetspartners med mera.

-Cirka 15 procent kommer gå till vidareutveckling av Bolagets två huvudinnovationer, dataplattformen Road Condition Data och sensorteknologin Ahead.

-Cirka 10 procent kommer gå till att utveckla en digital infrastruktur för att öka skalbarhet i Bolagets leveranser av vägväderinformation.

-Cirka 10 procent kommer gå till förstärkning av rörelsekapitalet.

Ovanstående fördelning ska endast ses som indikativ och kan bli föremål för revidering baserat på ändrade omständigheter eller eventuella nya affärsmöjligheter som identifieras.

 

 

Erbjudandet i sammandrag

Teckningstid
25 september – 9 oktober 2020

Teckningskurs
17 SEK per unit. En (1) unit består av två (2) aktier och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO1.

Emissionsvolym
Erbjudandet består av högst 1 250 000 units, motsvarande högst 2 500 000 aktier och 1 250 000 teckningsoptioner. Vid full teckning tillförs Klimator initialt 21,25 MSEK. Vid full teckning av vidhängande teckningsoptioner tillförs bolaget mellan 7,5 MSEK – 17,5 MSEK i mars 2022.

Värdering
85 MSEK pre-money.

Teckningsförbindelser:
Cirka 13,4 MSEK motsvarande cirka 63 procent av erbjudandet.

Notering på Spotlight:
Beräknad första handelsdag på Spotlight är den 23 oktober 2020. Aktien kommer ha tickern KLIMAT och teckningsoptionen kommer ha tickern KLIMAT TO1.

Optionsvillkor:
Nyttjandeperiod 14 mars – 31 mars 2022. En (1) teckningsoption av serie TO1 ger rätt att teckna en (1) ny aktie till en kurs motsvarande 70 procent av ett volymvägt genomsnitt av handelskursen för Klimators aktie under perioden 17 februari – 9 mars 2022. Teckningskursen kan dock inte understiga 6 SEK eller överstiga 14 SEK.

Nedladdningsbara filer

Memorandum

PDF

Teaser

PDF

Anmälningssedel

PDF

Klimator i media

PÅGÅENDE │ IPO

”Efter över 30 år av forskning och 20 år som bolag står vi nu inför en mycket spännande fas där vi kommande år kommer ta stora kommersiella kliv framåt. Vår teknologi är färdigutvecklad, bevisad genom flera olika kundprojekt, och efterfrågad av vintervägs- och fordonsindustrin för att lösa utmaningar de står inför. Särskilt fordonsindustrin är mycket aktiva med att söka lösningar för att bättre nyttja självkörande funktioner. I och med börsnoteringen får vi de finansiella resurser vi behöver för att bättre ta till vara på det momentum vi just nu befinner oss i.”
VD Torbjörn Gustavsson om Klimators notering

Video 1: Klimator IPO: En 3 minuters introduktion till Klimator.

Video 2: Klimators deltagande på Aktiedagen digitalt den 21 september 2020.

PÅGÅENDE │ IPO

Ansvarig rådgivare

Roger Lundin
+46 (0) 725-86 22 22
roger.lundin@inwestcorp.se

Håll dig uppdaterad:

Vi på InWest är ett dedikerat bollplank till mindre bolag med stora ambitioner.

Besöksadress

Kanalstråket 1
433 76 JONSERED

Prenumerera och få våra börsnoteringar och emissioner rakt i din inkorg.


Genom anmälan godkänner jag att mina personuppgifter hanteras i enlighet med InWests integritetspolicy. Vi skickar nyhetsbrev med återhållsamhet och kommer inte heller dela dina uppgifter.

 

© 2020 InWest Corporate Finance | Integritetspolicy