Vårt erbjudande

Vi hjälper våra kunder från att de förbereder och genomför sin börsnotering, till att löpande ta in kapital under tillväxtresan.

Inför börsnotering

En noteringsprocess tar flera månader att genomföra. Många bolag som siktar på en börsnotering behöver ta in kapital snabbare än så. Vi hjälper då till med att genomföra en snabb kapitalisering. Det innebär att bolaget kan hålla uppe farten.

InWest har gedigen erfarenhet av Private Placements inför börsintroduktioner. Vi har eget omfattande nätverk av investerare som gärna går in i tidiga skeden.

De vanligaste frågorna inför en notering

Kan alla bolag börsnoteras?

De flesta bolag kan börsnoteras så länge de uppfyller de grundläggande krav som marknadsplatsen ställer avseende till exempel informationshantering, styrelsesammansättning och antal aktieägare. Investerare i mindre bolag brukar dock vilja se en stark tillväxtpotential för att vara beredda att ta den högre risk som det innebär att investera i mindre bolag. Därför är det många gånger bolag vars affärsidé bygger på områden inom ny teknik, läkemedels- och medicinteknik, spel  etc. som noteras på småbolagslistorna, snarare än traditionell verkstadsindustri.

Vad är fördelarna med en börsnotering?

De skäl som oftast anges när ett mindre bolag vill nå en börsintroduktion är att de vill ta in kapital för att finansiera en tilltänkt tillväxtresa. De kan även vilja notera sin aktie i syfte att använda den som betalningsmedel vid förvärv av verksamheter. Ett annat skäl är att man vill göra sitt bolag känt hos en bredare allmänhet eller att börsnoteringen kan ge bolaget en kvalitetsstämpel gentemot kunder och leverantör.

Vad krävs av oss som bolag som vill noteras?

Det korta svaret är ordning och reda. Särskilt när det kommer till hantering av känslig information och förmåga att ta fram ekonomiska rapporter inom rimlig tid. För att bli riktigt framgångsrik på börsen krävs naturligtvis en affärsidé som bär sig, även om många investerare kan vänta tålmodigt under ganska många år innan någon nämnvärd försäljning sker. Man bör som bolag vara inställd på att kommunicera aktivt till aktiemarknaden för att skapa och underhålla ett intresse kring aktien.

Vilka kostnader tillkommer som noterat bolag?

Kostnaderna varierar till viss del beroende på val av marknadsplats och ambitionsnivå vad gäller kommunikation till aktiemarknaden. Som minimum tillkommer det löpande kostnader kring cirka 200 – 300 kSEK per år för årsavgifter till marknadsplatsen, Euroclear och olika rådgivare. Det går att lägga betydligt mycket mer pengar än så ifall man väljer att investera i marknadsföring av aktien. Därutöver väljer de flesta bolag att anlita rådgivare i samband med kapitalanskaffningar vilket såklart också kostar pengar.

På vilket sätt hjälper InWest till inför en notering?

De flesta bolag som kommer till oss har en vag uppfattning om vad det innebär att vara noterad och hur vägen till börsen ser ut. Vi hjälper till genom hela processen genom att vara ett bollplank som ser till att rätt saker blir genomfört i rätt tid för att kunna nå en börsintroduktion inom rimlig tid. Man kan säga att vi agerar som en tillfällig projektledare, eller koordinator, för de olika underliggande processer som en noteringsprocess kräver. Dessa processer berör till exempel bolagsjuridik, upprättande av prospekt, kommunikation i form av pressmeddelanden och marknadsföringsaktiviteter med mera.

Stäng

Noteringsprocessen

Att notera ett bolag är en krävande process som involverar flera parter. Relativt små snedsteg kan få stora konsekvenser för processen. En erfaren projektledare kan förutse hinder längs vägen och göra resan mot notering rolig och stimulerande.

I anslutning till en börsnotering sker oftast en publik emission för att öka antalet aktieägare. Många aktieägare bidrar till en bättre handel samt kan i många fall verka som ambassadörer för bolaget.

Vi har varit projektledare för ett 30-tal börsintroduktioner under de senaste åren. Vi har noterat bolag av olika storlekar i flera olika branscher. Med oss som rådgivare får ni en bra bollplank och en trygg hand som vägleder er genom hela noteringsprocessen. Vi har dessutom ett brett nätverk av investerare och våra publika emissioner blir oftast övertecknade. Vi har historiskt sett aldrig misslyckats med att genomföra en börsnotering.

De vanligaste frågorna kring noteringsprocessen

Hur mycket pengar bör man ta in?

Det finns egentligen inte lägre gräns men i och med att noteringsprocessen är förenad med olika kostnader så är det sällan bolag som börsnoteras tar in mindre än 5-6 MSEK i samband med börsnoteringen. Ofta sammanfaller kapitalanskaffningen med storleken på bolaget. Det är relativt vanligt att bolag som noteras på småbolagslistorna tar in 15-30 MSEK initialt.

Hur många aktieägare behöver man ha?

Minimikravet hos de flesta marknadsplatser ligger kring 300 aktieägare och att minst 10 % av bolagets aktier är placerade hos allmänheten. Dock krävs normalt betydligt många fler aktieägare för att uppnå en rimlig likviditet i aktien. För bolag som utvecklas väl över tid och som genomfört några publika emissioner är det inte ovanligt med flera tusen aktieägare.

Hur lång tid tar en noteringsprocess?

Som minimum ungefär tre månader men då ska hela processen flyta på utan större hinder. Det är vanligt att processen tar lite längre tid. Det handlar även om bolagets tillgänglighet och hur mycket tid och energi som kan avvaras till noteringsprocessen. Att forcera igenom en noteringsprocess på kort tid kan få ett högt pris då övriga verksamheten kan bli lidande. Det vanligaste är att bolag genomför någon form av bryggfinansiering för att täcka ett mer akut kapitalbehov och sedan arbetar med noteringsprocessen under 6-12 månader och förbereder sig på olika sätt.

Vilka olika parter involveras i noteringsprocessen?

Normalt involveras en finansiell rådgivare, som till exempel InWest, för själva paketeringen av erbjudandet och som ansvarar för att sälja in det till investerare. En tilltänkt marknadsplats involveras i tidigt stadium. Det sker i regel en legal granskning av bolaget som involverar jurister. Ett emissionsinstitut som hjälper till att ansluta aktieboken till Euroclear och som sköter administrationen kring den publika spridningsemissionen involveras. Ibland är det den finansiella rådgivaren som även agerar som emissionsinstitut. Det involveras även ett flertal olika annonsörer och andra aktörer som marknadsför erbjudandet.

Stäng

Kapitalanskaffning för noterade bolag

Det är vanligt att mindre bolag tar in kapital flera gånger under sin tillväxtresa. Som noterat bolag har man en fot i kapitalmarknaden. Kapitalanskaffning sker oftast i form av företrädesemissioner och riktade emissioner av aktier. Emissioner i noterade bolag omgärdas av olika formkrav som är viktiga att känna till. Dessutom bör man som noterat bolag följa god sed på aktiemarknaden.

InWest har genom åren varit projektledare i ett flertal emissioner för noterade bolag. Vi har en god förståelse för de regelverk som tillämpas och för andra frågeställningar som är av stor vikt för att nå lyckade resultat.

Vanliga frågor om kapitalanskaffning för noterade bolag

Vad är skillnaden mellan företrädesemissioner och riktade emissioner?

En företrädesemission innebär att de nya aktier som skapas genom en nyemission i första hand erbjuds till befintliga aktieägare i förhållande till den ägarandel de har i bolaget. Man säger att de har företrädesrätt i emissionen. Denna form av emission är standardalternativet enligt den svenska aktiebolagslagen. En allt vanligare typ av emission är en så kallad riktad emission, som erbjuds till ett mindre antal vidtalade investerare. En vanlig anledning till att göra riktade emissioner är att de inte följer samma formkrav som företrädesemissioner och därmed kan genomföras på kortare tid och till mindre insatser i form av skrivande av prospekt, deltagande på investerarträffar etc.

Vilka exempel på formkrav gäller för emissioner i noterade bolag?

I stora delar är formkraven samma för noterade och onoterade bolag men kraven på hur information hanteras är striktare för noterade bolag. Det innebär bland annat att tågordningen för hur man som bolag informerar till aktiemarknaden, och hur man sonderar intresset för att delta i emissioner, följer mer formella rutiner. Det innebär till exempel att personer som känner till den planerade emissionen tas upp i en loggbok till dess att emissionen är allmänt känd. Noterade bolag som genomför företrädesemissioner behöver även upprätta prospekt eller memorandum som beskriver bolaget och dess erbjudande, vilka även följer vissa formkrav.

Stäng

Vill du veta mer?

Tveka inte att ta kontakt med oss för ett möte. Vi älskar att träffa bolag med storslagna framtidsplaner.

  Genom att skicka meddelandet godkänner jag att InWest hanterar mina uppgifter enligt deras integritetspolicy.

  Vi på InWest är ett dedikerat bollplank till mindre bolag med stora ambitioner.

  Besöksadress

  Göteborgsvägen 3
  443 30 LERUM

   Prenumerera och få våra börsnoteringar och emissioner rakt i din inkorg.


   Genom anmälan godkänner jag att mina personuppgifter hanteras i enlighet med InWests integritetspolicy. Vi skickar nyhetsbrev med återhållsamhet och kommer inte heller dela dina uppgifter.

    

   © 2022 InWest Corporate Finance | Integritetspolicy